Què és el Messenger Visual?

El Messenger Visual és un servei de missatgeria instantània que permet la comunicació en temps real a través d'una xarxa d'ordinadors mitjançant l'ús de pictogrames. En un sistema de comunicació basat en pictogrames les paraules del llenguatge escrit o parlat es representen de manera gràfica a través d'imatges. Això permet a les persones discapacitades intel·lectuals amb dificultats de lectura i/o escriptura comunicar-se amb altres persones mitjançant l'ordinador.

Actualització: Des del dia 19 d'abril de 2010 estem treballant amb la versió 2.0 del Messenger Visual que incorporarà millores en l'apartat de comunicacions i gestió dels pictogrames.

Qué es el Messenger Visual?

El Messenger Visual es un servicio de mensajería instantánea que permite la comunicación en tiempo real a través de una red de ordenadores mediante el uso de pictogramas. En un sistema de comunicación basado en pictogramas las palabras del lenguaje escrito o hablado se representan de manera gráfica a través de imagenes. Esto permite a las personas discapacitadas intelectuales con dificultades de lectura y/o escritura comunicarse con otras personas mediante el ordenador.

Actualitzación: Desde el dia 19 de Abril de 2010 estamos trabajando en la versión 2.0 del Messenger Visual que incorporará mejoras en el apartado de comunicaciones y gestión de los pictogramas.

What is Messenger Visual?

Messenger Visual is an instant messaging service that allows real-time communication within a computer network by means of using pictograms. In a pictogram-based communication system words of the written or spoken language are graphically represented through images. This enables intellectualy handicapped people with reading and/or writting difficulties to communicate with other people using a computer.

Update: As of April 19th we are working towards Messenger Visual 2.0 which will come with extended functionality regarding communications and pictogram management.