{2} Active Tickets by Version (39 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#160 Diàleg entre el core i la comunitat! project defect alexm accepted 11/10/09
#242 problema de permisos al trac project task alexm accepted 07/23/10
#1 Aconseguir que els TIC de la UPC treballin en comunitat project defect somebody reopened 04/03/08
#167 listResources no hauria de retornar un XML amb tot sméagol - rest defect new 12/03/09
#124 afegir la descripció a les agendes ical sméagol - datetime enhancement alexm accepted 04/24/09
#136 Nom de les funcions a die's & croak's sméagol enhancement new 06/04/09
#152 reorganitzar els casos d'ús del shell sméagol - api enhancement alexm accepted 09/14/09
#23 extreure documentacio automatica del codi sméagol task alexm accepted 11/10/08
#145 Definir l'ús de les recurrències a l'ApiUser sméagol - api task new 06/15/09
#212 repassar les fites de les versions 0.09 i 0.11 project task alexm accepted 06/08/10
#243 tenir actualitzat el servidor del DAC sméagol task alexm accepted 09/10/10
#331 configurar el càlcul de dependències amb Dist::Zilla sméagol task new 09/19/11
#333 implementar el client de referència en Perl sméagol task ipolo assigned 09/19/11
#10 procediment per a crear un paquet .deb d'un mòdul Perl docs task alexm accepted 09/03/08
#99 publicar les primeres versions oficials al CPAN project task new 04/02/09
#165 fer propostes de microformats sméagol task ipolo accepted 12/03/09

2.00 (4 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#276 cal canviar el nom de la distribució per la v2 sméagol 2.00 defect alexm accepted 01/21/11
#227 client bàsic amb suport per json client 2.00 task alexm accepted 07/23/10
#228 intèrpret d'ordres amigable client 2.00 task new 07/23/10
#236 preparar la distribució fàcil del programari sméagol 2.00 task alexm accepted 07/23/10

trunk (19 matches)

Ticket Summary Component Version Type Owner Status Created
#215 Implementar els tests de Client::Resource client trunk defect alexm accepted 06/12/10
#293 Les dependències del fitxer README estan desactualitzades docs trunk defect alexm accepted 02/27/11
#309 afegir suport per a excepcions a la interfície web senzilla aggregator trunk defect new 04/29/11
#315 Actualitzar el wiki. Apartat 4: "Com l'utilitzo?" docs trunk defect new 05/20/11
#352 Problema Charset en la creación de los tags sméagol trunk defect new 11/28/11
#384 falten dependències al Makefile.PL sméagol trunk defect alexm accepted 03/16/12
#389 Check::check_date no accepta dates en format ISO8601 sméagol - datetime trunk defect angel accepted 04/05/12
#392 falta libdate-ical-perl a ubuntu precise (12.04) sméagol trunk defect alexm accepted 04/11/12
#394 El servidor només troba la BD sqlite si es crida des del directori ~/smeagol/var sméagol trunk defect new 04/25/12
#363 Factorització fitxers .t sméagol trunk enhancement new 02/03/12
#403 Corregir els texts als datetime de ApiV2 sméagol - api trunk enhancement new 05/25/12
#307 Implementar excepcions a les reserves en el client Java client trunk task angel accepted 04/29/11
#308 Implementar operacions amb Bookings al client Java client trunk task angel accepted 04/29/11
#397 Implentar cerques, filtrat per dates sméagol trunk task ipolo new 05/18/12
#402 Fer tests del contingut en format iCal sméagol - api trunk task new 05/25/12
#398 què hauria de retornar GET /tag/?tag={id} sméagol - api trunk defect new 05/20/12
#400 unificar els camps d'inici i final de reserva sméagol - api trunk enhancement new 05/20/12
#401 POST /tag no hauria de ser un mètode permès sméagol - api trunk enhancement new 05/20/12
#285 Moure la configuració de DB.pm a un fitxer de configuració sméagol trunk enhancement jamoros accepted 02/15/11
Note: See TracReports for help on using and creating reports.