{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (406 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

Results (1 - 100 of 406)

1 2 3 4 5

wiki-jr2009 (4 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#162 Crear una pàgina de notícies docs closed fixed defect major angel 01/14/10
#161 Crear una pàgina "contactar" docs closed fixed defect major angel 01/14/10
#163 Crear descripcions del projecte en castellà i anglès docs closed fixed defect major angel 01/14/10
#155 Reorganitzar la pàgina inicial del wiki docs closed fixed defect major angel 01/14/10

smeagol-client-java-0.01 (4 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#406 (client java) Implementar les funcionalitats de tags per als Events client closed fixed trunk defect major angel 11/05/12
#405 (client java) Implementar les funcionalitats de tags per als Resources client closed fixed trunk defect major angel 11/04/12
#289 Implementar operacions CRUD de la classe Resource per al client java client closed fixed trunk defect major angel 10/23/12
#290 Implementar operacions CRUD de la classe Event per al client java client closed fixed trunk defect major angel 10/23/12

smeagol-2.10 (12 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#399 revisó del format d'entrada de ApiV2 sméagol - api closed fixed trunk defect critical alexm 05/25/12
#395 No funciona la vista en format iCal sméagol - api closed fixed trunk defect major dani 05/25/12
#280 Avaluar si la restricció dtend-dtstart limita molt les possibilitats de l'smeagol sméagol closed invalid trunk task major 05/20/12
#393 PUT /resource dona error 500 sméagol - api closed fixed trunk defect major dani 05/16/12
#396 Repasar los tests de API TAG sméagol closed fixed trunk enhancement major dani 05/15/12
#86 suport per a reserves recurrents sméagol - datetime closed fixed enhancement major 05/11/12
#169 definir una nova versió de l'API REST sméagol - rest closed fixed enhancement major alexm 05/11/12
#221 comprovar que les operacions sobre tags es comporten segons la documentació de l'API sméagol - api closed fixed trunk task major 05/11/12
#241 afegir suport per PUT als tests del client client closed fixed 2.00 enhancement major alexm 05/11/12
#286 L'until està guardat en UTC, però quan es retorna, s'hi afegueix la zona horaria del servidor sméagol closed fixed trunk enhancement trivial jamoros 05/11/12
#328 falla un test dels tags perquè retorna un error ineseperat sméagol closed fixed trunk defect minor 05/11/12
#362 PUT /resource/ID sméagol - resources closed duplicate trunk defect major 05/11/12

smeagol-2.09 (44 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#355 el PUT de recursos i esdeveniments espera que se li passin els tags sméagol - api closed invalid trunk defect major alexm 04/13/12
#356 corregir la codificació dels tags als formularis sméagol - api closed invalid trunk defect major 04/13/12
#377 falta location del POST /event i /resource sméagol closed fixed trunk defect major dani 04/10/12
#382 PUT /booking/ID sméagol closed fixed trunk defect major dani 04/10/12
#381 GET /booking/ID sméagol closed fixed trunk defect major dani 04/10/12
#380 GET /booking sméagol closed fixed trunk defect major dani 04/10/12
#370 Crear tests per a la relació entre resources/events/bookings i tags sméagol - rest closed fixed trunk task major angel 04/05/12
#379 POST /booking sméagol closed fixed trunk task major dani 04/04/12
#383 DELETE /booking/ID sméagol closed fixed trunk defect major dani 03/23/12
#375 tests Resource_Tag.pl sméagol closed invalid trunk task major dani 03/16/12
#376 Eliminar Tags del POST y PUT de los bookings sméagol closed fixed trunk task major dani 03/16/12
#378 Actualización del Esquema BBDD sméagol closed fixed trunk task major dani 03/15/12
#373 GET /tag/?{object}=ID sméagol closed fixed trunk task major ipolo 03/02/12
#374 warning i errors per la introducció de $module sméagol closed fixed trunk defect major ipolo 03/02/12
#367 GET /resource/{id}/tag sméagol closed fixed trunk task major ipolo 02/29/12
#372 POST /{object}/ID/tag sméagol closed fixed trunk task major dani 02/22/12
#371 DELETE /{object}/ID/tag/tagname sméagol closed fixed trunk task major dani 02/22/12
#369 PUT /{object}/ID/tag sméagol closed fixed trunk task major ipolo 02/20/12
#368 GET /{object}/ID/tag/tagname sméagol closed fixed trunk task major dani 02/20/12
#366 Afegir/Treure/Mostrar pel modul Events links al modul Tag sméagol closed invalid trunk defect major ipolo 02/15/12
#365 Nuevos Tests sméagol closed fixed trunk enhancement major dani 02/09/12
#364 /GET resource list sméagol - resources closed fixed trunk defect major 02/03/12
#361 Resource sméagol - api closed fixed trunk defect major 02/01/12
#354 Retorno del id sméagol - api closed fixed trunk defect major dani 01/11/12
#343 location del Tag no retornaba la dirección esperada sméagol - api closed fixed trunk defect major dani 01/11/12
#336 PUT /tag/ID no actulitza sméagol - api closed fixed trunk defect major 01/11/12
#359 Tests Funcion get_llistat. sméagol closed fixed trunk defect major dani 01/09/12
#358 Comprobación de los parametros Starts y Ends sméagol closed fixed trunk defect major dani 12/28/11
#353 Recibe un Hash de retorno y deberia retornar una array sméagol closed fixed trunk defect major dani 12/05/11
#350 creacio t_event.t sméagol closed fixed trunk defect major dani 12/05/11
#349 tests de creación de los Ids de los tags sméagol closed fixed trunk defect major dani 12/01/11
#351 GET /resource/NN no hauria de retornar tags ni bookings sméagol - api closed fixed trunk defect major angel 11/25/11
#347 Modificación de la t/api_Tag.t sméagol closed fixed trunk enhancement major dani 11/23/11
#348 GET /tag falla, cal retornar els 'location' de cada element del llistat sméagol closed fixed trunk defect major ipolo 11/23/11
#340 POST /tag, falla header sméagol closed fixed trunk defect major ipolo 11/23/11
#346 Implementación de Expresiones Regulares en el Servidor TAG sméagol closed fixed trunk defect major dani 11/22/11
#345 No se deberia actualizar el tag y se actualiza sméagol closed fixed trunk defect major dani 11/21/11
#344 no actualiza bien el tag sméagol closed fixed trunk defect major dani 11/21/11
#341 Se acepta la ceración de Tags invalidos sméagol closed fixed trunk defect major 11/11/11
#339 Retorna el valor de resources como una array vacia [] sméagol closed fixed trunk defect major 11/11/11
#342 La resposta a POST /resource no concorda amb l'API sméagol closed fixed trunk defect major angel 11/10/11
#337 Delete /Tag sméagol closed fixed trunk defect major 11/04/11
#338 El test retorna un valor message y deberia retornar una array vacia [] sméagol closed fixed trunk defect major dani 11/04/11
#335 GET /tag/ID retorna els resources relacionats sméagol closed fixed trunk defect major ipolo 10/28/11

smeagol-2.08 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#357 determinar què fem amb el fitxer methods_back-up.txt sméagol closed fixed trunk task minor 04/12/12
#334 donar missatges d'error en format coherent sméagol - api closed fixed defect major ipolo 04/12/12
#330 verificar que l'api es correspon amb el funcionament sméagol - api closed fixed enhancement major ipolo 04/12/12
#332 ha de funcionar després del make install sméagol closed fixed task major alexm 04/03/12
#329 els tests han de tenir una bdd pròpia ja inicialitzada amb l'esquema sméagol closed fixed task major 09/19/11

smeagol-2.07 (9 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#326 Abans d'editar un element cal verificar la seva existencia aggregator closed fixed trunk defect trivial jamoros 04/12/12
#327 Es poden crear tags sense identificador, o amb identificadors "tot espais en blanc" sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 04/12/12
#323 Reorganitzar l'script db.sql ("init.sql" + "test.sql") sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 01/18/12
#325 Problema amb accents al response de updateEvent (PUT /event/NN) sméagol - http closed invalid trunk defect major jamoros 11/25/11
#318 Repassar testos trencats sméagol closed fixed trunk task major jamoros 07/01/11
#324 En actualitzar un event inexistent, el servidor hauria de retornar error 404 sméagol - http closed fixed trunk defect major jamoros 07/01/11
#322 No es poden crear tags sense descripció sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 07/01/11
#319 Provar servidor amb Plack sméagol closed fixed trunk task minor jamoros 06/02/11
#320 Provar servidor amb Plack sméagol closed invalid trunk task minor jamoros 05/27/11

smeagol-2.06 (3 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#317 Error 400 en fer GET / sméagol - http closed fixed trunk defect major jamoros 05/27/11
#274 afegir tags als bookings sméagol - datetime closed fixed enhancement major jamoros 05/20/11
#311 afegir el camp info als bookings sméagol closed fixed enhancement major jamoros 05/20/11

smeagol-2.05 (2 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#306 Codificar JSON en UTF-8 aggregator closed fixed trunk defect major jamoros 05/13/11
#303 Modificar el comportament de les operacions que modifiquen els tags d'un objecte aggregator closed fixed trunk defect major jamoros 05/13/11

smeagol-2.04 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#305 Afegir dependència de Exception::Class::TryCatch aggregator closed fixed trunk defect major jamoros 04/29/11
#304 Reserva + Excepció simple sméagol closed fixed trunk task major jamoros 04/29/11
#301 error estrany en obtenir un tag que pertanyia a un recurs que s'ha esborrat aggregator closed fixed trunk defect major jamoros 04/08/11
#300 Errors en les comprovacions de les longituds dels atributs sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 04/08/11
#269 Excepcions per a les reserves sméagol closed fixed trunk enhancement minor jamoros 03/18/11

smeagol-2.03 (6 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#296 Incloure contingut fitxer VERSION en el footer sméagol closed fixed trunk enhancement minor jamoros 03/11/11
#297 Al formulari de creació de tags el camp de l'identificador té un nom erroni sméagol - rest closed fixed trunk defect trivial jamoros 03/11/11
#299 El servidor permet crear recursos sense descripció sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 03/11/11
#298 El servidor permet crear recursos duplicats sméagol - rest closed fixed trunk defect major jamoros 03/11/11
#295 El server no comprova bé la longitud de la descripció dels tags sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 03/11/11
#292 Comprovar longitud mínima de tag és la adequada aggregator closed fixed trunk enhancement trivial jamoros 03/03/11

smeagol-2.02 (5 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#287 desactivar els missatges de debug per defecte sméagol closed fixed enhancement major jamoros 02/25/11
#277 fallen els tests extesos de la v2 sméagol closed fixed 2.00 defect major jamoros 02/25/11
#291 POST /tag amb paràmetres erronis hauria de retornar un status HTTP 400 sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 02/25/11
#278 instal·lant la versió 2.00 surten errors d'accés a les plantilles sméagol closed fixed 2.00 defect major jamoros 02/25/11
#251 Crear les classes de domini per al client Java client closed fixed trunk task major angel 02/24/11

smeagol-2.01 (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#283 Segons l'última especificació ICal (2.0 Strict) el calendari no és vàlid sméagol closed fixed trunk defect major jamoros 02/07/11
1 2 3 4 5
Note: See TracReports for help on using and creating reports.