{8} Active Tickets, Mine first (39 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Show all tickets owned by the logged in user in a group first.

Active Tickets (39 matches)

Ticket Summary Component Version Milestone Type Owner Status Created
#160 Diàleg entre el core i la comunitat! project smeagol - future defect alexm accepted 11/10/09
#242 problema de permisos al trac project smeagol - future task alexm accepted 07/23/10
#389 Check::check_date no accepta dates en format ISO8601 sméagol - datetime trunk defect angel accepted 04/05/12
#315 Actualitzar el wiki. Apartat 4: "Com l'utilitzo?" docs trunk renovació del wiki defect new 05/20/11
#1 Aconseguir que els TIC de la UPC treballin en comunitat project smeagol - future defect somebody reopened 04/03/08
#215 Implementar els tests de Client::Resource client trunk smeagol - future defect alexm accepted 06/12/10
#276 cal canviar el nom de la distribució per la v2 sméagol 2.00 smeagol - future defect alexm accepted 01/21/11
#293 Les dependències del fitxer README estan desactualitzades docs trunk smeagol - future defect alexm accepted 02/27/11
#309 afegir suport per a excepcions a la interfície web senzilla aggregator trunk smeagol - future defect new 04/29/11
#352 Problema Charset en la creación de los tags sméagol trunk smeagol - future defect new 11/28/11
#384 falten dependències al Makefile.PL sméagol trunk smeagol - future defect alexm accepted 03/16/12
#392 falta libdate-ical-perl a ubuntu precise (12.04) sméagol trunk smeagol - future defect alexm accepted 04/11/12
#394 El servidor només troba la BD sqlite si es crida des del directori ~/smeagol/var sméagol trunk smeagol - future defect new 04/25/12
#124 afegir la descripció a les agendes ical sméagol - datetime smeagol - future enhancement alexm accepted 04/24/09
#136 Nom de les funcions a die's & croak's sméagol smeagol - future enhancement new 06/04/09
#152 reorganitzar els casos d'ús del shell sméagol - api smeagol - future enhancement alexm accepted 09/14/09
#363 Factorització fitxers .t sméagol trunk smeagol - future enhancement new 02/03/12
#403 Corregir els texts als datetime de ApiV2 sméagol - api trunk smeagol - future enhancement new 05/25/12
#23 extreure documentacio automatica del codi sméagol smeagol - future task alexm accepted 11/10/08
#212 repassar les fites de les versions 0.09 i 0.11 project smeagol - future task alexm accepted 06/08/10
#227 client bàsic amb suport per json client 2.00 smeagol - future task alexm accepted 07/23/10
#228 intèrpret d'ordres amigable client 2.00 smeagol - future task new 07/23/10
#236 preparar la distribució fàcil del programari sméagol 2.00 smeagol - future task alexm accepted 07/23/10
#243 tenir actualitzat el servidor del DAC sméagol smeagol - future task alexm accepted 09/10/10
#307 Implementar excepcions a les reserves en el client Java client trunk smeagol - future task angel accepted 04/29/11
#308 Implementar operacions amb Bookings al client Java client trunk smeagol - future task angel accepted 04/29/11
#331 configurar el càlcul de dependències amb Dist::Zilla sméagol smeagol - future task new 09/19/11
#333 implementar el client de referència en Perl sméagol smeagol - future task ipolo assigned 09/19/11
#397 Implentar cerques, filtrat per dates sméagol trunk smeagol - future task ipolo new 05/18/12
#402 Fer tests del contingut en format iCal sméagol - api trunk smeagol - future task new 05/25/12
#145 Definir l'ús de les recurrències a l'ApiUser sméagol - api smeagol-0.09 task new 06/15/09
#167 listResources no hauria de retornar un XML amb tot sméagol - rest smeagol-0.11 defect new 12/03/09
#398 què hauria de retornar GET /tag/?tag={id} sméagol - api trunk smeagol - future defect new 05/20/12
#400 unificar els camps d'inici i final de reserva sméagol - api trunk smeagol - future enhancement new 05/20/12
#401 POST /tag no hauria de ser un mètode permès sméagol - api trunk smeagol - future enhancement new 05/20/12
#10 procediment per a crear un paquet .deb d'un mòdul Perl docs smeagol - future task alexm accepted 09/03/08
#99 publicar les primeres versions oficials al CPAN project smeagol - future task new 04/02/09
#165 fer propostes de microformats sméagol smeagol-0.11 task ipolo accepted 12/03/09
#285 Moure la configuració de DB.pm a un fitxer de configuració sméagol trunk smeagol - future enhancement jamoros accepted 02/15/11
Note: See TracReports for help on using and creating reports.